Expertise

 

DECKERS & JOASSART is een advocatenkantoor dat gespecialiseerd is in sociaal recht en sociaal ambtenarenrecht.

Het behandelt alle juridische aspecten waarmee de partijen bij de arbeidsovereenkomst of het statuut te maken kunnen krijgen.

Het is zowel op het gebied van advies als in geschillen betrokken.

In dit verband, behandelt het kwesties in verband met individuele en collectieve arbeidsrelaties (privé en publieke sector), sociale zekerheid en sociaal strafrecht.

Het richt zich tot zowel ondernemingen uit de privé sector als openbare instellingen. Het vertegenwoordigt ook kaderleden.

Op die manier biedt het bedrijven, particulieren en instellingen een volledige service aan juridisch advies, verdediging en juridische vertegenwoordiging op alle gebieden van het arbeidsrecht, het ambtenarenrecht en de sociale zekerheid.

Het kantoor brengt een team van gespecialiseerde advocaten samen die in staat zijn om aan de specifieke behoeften van elke klant te beantwoorden.

 

 

 

Onze waarden

 

“DECKERS & JOASSART” is ontstaan uit de ontmoeting van advocaten die dezelfde sterke waarden delen.

Deze vertalen zich rond de thema’s van de kwaliteit van de geleverde diensten en het delen van kennis, alsook doorheen een specifiek sociaal en/of milieu-engagement.

Wij zijn van mening, bijvoorbeeld, dat de plaats van een advocatenkantoor in de samenleving voornamelijk afhankelijk is van onderzoek en kennisoverdracht. Bewust van het belang van de praktijk in de leer van de wet, verlenen de advocaten van de vereniging DECKERS & JOASSART een particuliere plaats aan het onderwijs, op universitair en hogeschool niveau. Een meerderheid van de advocaten van het Kantoor combineren hun professionele praktijk met onderwijs- en onderzoeksopdrachten. Zij nemen deel aan de uitwerking van een gespecialiseerde rechtsleer door artikels te publiceren in gespecialiseerde tijdschriften of door spreker te zijn tijdens colloquia of seminaries gewijd aan verschillende thema’s van het sociaal recht.

Bovendien, spendeert “DECKERS & JOASSART” een deel van zijn omzet voor het financieren van projecten van een niet-gouvernementele organisatie en milieuprojecten. Deze toezeggingen geven een speciale betekenis aan het werk en de inzet van de advocaten en administratieve medewerkers van het kantoor, die naast het leveren van diensten van hoogste kwaliteit aan de klanten van het kantoor, ook proberen structurele projecten te financieren voor de maatschappij.

Wij geloven dat een advocatenkantoor, net als elke andere speler in de samenleving, een speciale verantwoordelijkheid heeft betreffende het verbeteren van de sociale rechtvaardigheid en het respect voor het milieu, teneinde bij te dragen aan een rechtvaardigere wereld en een beter milieu.

 

 

 

 

Advocaten

 

Hervé DECKERS

Hervé Deckers werd geboren op 30 maart 1973.

Hij heeft een licentiaat in de rechten behaald aan het UCL (1996) en is titularis van een DES in internationaal et Europees recht (1997). Hij heeft de eed afgelegd op 21 oktober 1997.

Hij houdt zich bezig met het recht van collectieve en individuele arbeidsrelaties, het sociale zekerheidsrecht, het sociaal strafrecht en het commercieel contractenrecht.

In dit verband, behandelt hij meer specifiek zaken betreffende de aanwerving van personeel, kwesties in verband met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (verzuim, morele intimidatie, functiewijziging,...), individueel en collectief ontslag, overdracht van bedrijven, bescherming tegen ontslag, controles door de sociale inspectiediensten, enz...

Hij adviseert en staat bedrijven bij in het kader van collectieve onderhandelingen, kwesties in verband met het functioneren van sociale overlegorganen (ondernemingsraad, CPBW, vakbondsafvaardiging), collectieve geschillen (stakingen), enz...

Ten slotte, oefent hij het commercieel contractenrecht (distributie, handelsagentschap, verkoopconcessie, enz...).

Hervé is lid van het redactiecomite “Orientations” (Orientatie) (uitg. Kluwer) en van de “Chroniques de Droit Social” (Sociaalrechtelijke Kronieken) (uitg. Kluwer).

Hij is de auteur van meerdere leerstellige werken en artikels en is een regelmatig spreker tijdens seminaries en/of colloquia over het arbeidsrecht.

Hij behandelt dossiers in het Frans en het Engels.

 
Lees meer...

 

Hervé  DECKERS

 

 

Marie Laure WANTIEZ

Marie Laure WANTIEZ

 

 
Lees meer...

 

 

Pierre JOASSART

Pierre JOASSART werd geboren op 6 maart 1981.

Hij heeft een licentiaat in de rechten behaald aan het UCL (2004) en is titularis van een diploma van gespecialiseerde studies in de wijsbegeerte (UCL 2003). Hij heeft met succes de opleiding gevolgd georganiseerd door de Balie van Cassatie op het gebied van techniek van cassatie (2011-2015). Hij heeft de eed afgelegd op 4 oktober 2004.

Meester Joassart is hoofdredacteur van het JTT (Journal des tribunaux du travail).

Hij is sinds 2017 wetenschappelijk medewerker aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de UCL (in het Centrum voor staats- en grondwetonderzoek), waar hij sinds 2004 assistent was.

Alvorens hoofdredacteur te worden van het JTT, is hij eveneens assistent geweest in sociaal recht aan de ULB (van 2012 tot 2015) en lector aan het ICHEC-Entreprise, in collectief arbeidsrecht (van 2011 tot 2017).

Hij was een van de laureaten van de Jacques Falys-prijs in 2004, voor zijn eindwerk gewijd aan het onderscheid van arbeider-bediende in de jurisprudentie van het Grondwettelijk Hof.

Zijn advies heeft betrekking op het arbeidsrecht in brede zin (individuele arbeidsrelaties, sociaal strafrecht, arbeidsreglement, werkvergunning, ...) alsook de grondwettelijke aspecten (discriminatie, privéleven, ...) van het vennootschapsrecht. Hij behandelt eveneens dossiers betreffende ambtenarenrecht, onderwijsrecht en administratief recht.

Hij is de auteur van verschillende publicaties betreffende het arbeidsrecht en publiek recht. Hij besteedt zijn onderzoek grotendeels op de arbeidsrelaties in de publieke sector.

Hij adviseert en vertegenwoordigt ondernemingen uit de privé sector, kaderleden alsook publieke instellingen voor de arbeidshoven, maar eveneens voor het Grondwettelijk Hof en de Raad van State.

Lees meer...

 

Pierre  JOASSART

 

 

Vincent DANAU

Vincent DANAU

Vincent DANAU werd geboren op 18 maart 1994.

Hij is titularis van een master in de rechten van de “Université de Liège” (2018).

Hij heeft de eed afgelegd op 28 september 2018.

Hij werkt samen met Hervé DECKERS.

Hij beschikt over een goede kennis van het Engels en het Nederlands.

 
Lees meer...

 

 

Julie PATERNOSTRE

Julie PATERNOSTRE werd geboren op 19 februari 1993.

Zij is titularis van een master in de rechten van de “Université Catholique de Louvain” -(2017) / Optie “Staat en Europa”.

Zij heeft de eed afgelegd op maandag 4 februari 2019.

Zij werkt samen met Pierre Joassart.

Zij heeft voor de FOD Justitie gewerkt in 2017 en 2018 als advocate voor de Federale Bemiddelingscommissie.

Zij beschikt over een goede kennis van het Frans, het Nederlands en het Engels.

Lees meer...

 

Julie PATERNOSTRE

 

 

Aurélie HERAUT

Aurélie HERAUT

 

 
Lees meer...

 

 

Sarah VAN DE WIJNGAERT

 

 
Lees meer...

 

Sarah VAN DE WIJNGAERT

 

 

Tom JAMAR DE BOLSEE

Tom JAMAR DE BOLSEE

 

 
Lees meer...

 

 

Lucas MESDOM

 

 
Lees meer...

 

Lucas MESDOM